ALGEMENE VOORWAARDEN RBN BELASTINGADVIES

 1. RBN Belastingadvies is een fiscaal advieskantoor, gevestigd te Zaandam.
 2. Opdrachten worden uitsluitend aangenomen en ten uitvoer gebracht door de eigenaar van RBN Belastingadvies.
 3. Voor fiscaal-juridisch advies geldt een uurtarief vanaf € 100.00 tot € 175.00 ex btw. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden. Wanneer de opdrachtgever een opdracht verstrekt voor fiscaal-juridisch advies, dan gaat hij/zij akkoord met het gehanteerde uurtarief. Desgewenst kan vooraf een prijsopgaaf (offerte) worden verstrekt aan de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever die een opdracht voor fiscaal-juridisch advies intrekt, dient de reeds door RBN Belastingadvies gemaakte uren te voldoen.
 5. De standaardtarieven voor het bijhouden van de administratie en belastingaangiften (zoals vermeld op de website of apart overeengekomen) dekken het bijhouden van de administratie en het doen van belastingaangiften vanaf het moment van het aangaan van het contract en zullen vanaf die periode in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever de benodigde/opgevraagde gegevens voor het doen van administratie of een belastingaangifte niet compleet, zeer slordig of niet op tijd aanlevert en RBN Belastingadvies hierdoor extra tijd nodig heeft om de werkzaamheden te verrichten, kan het afgesproken tarief voor het bijhouden van de administratie en het doen van belastingaangiften worden verhoogd met een door RBN Belastingadvies vast te stellen vergoeding voor de gemaakte extra uren.
 6. Het maandelijkse tarief voor het bijhouden van de administratie en belastingaangiften dekt niet het opstellen van bezwaarschriften (of verzoeken om ambtshalve vermindering of beroepschriften), tenzij dit expliciet schriftelijk overeen is gekomen met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met het opstellen van een bezwaarschrift (of verzoek om ambtshalve vermindering of beroepschrift) dan wordt het afgesproken standaardtarief voor het bijhouden van de administratie en het doen van belastingaangiften verhoogd met een door RBN Belastingadvies vast te stellen vergoeding voor de gemaakte extra uren voor het opstellen van het bezwaarschrift.
 7. RBN Belastingadvies is niet aansprakelijk voor een verkeerde aangifte of een te laat ingediende aangifte of bezwaarschrift (of verzoek om ambtshalve vermindering of beroepschrift) indien de opdrachtgever de gegevens die van belang zijn voor het doen van de belastingaangifte of voor het bezwaarschrift onvolledig of niet op tijd heeft aangeleverd.
 8. Indien de opdrachtgever het overeengekomen maandelijkse tarief voor het bijhouden van de administratie en belastingaangiften niet tijdig betaalt, of te laat is met de betaling van facturen voor eerder verrichte/andere werkzaamheden die zijn verricht door RBN Belastingadvies, behoudt RBN Belastingadvies zich het recht voor om de werkzaamheden neer te leggen totdat de openstaande facturen zijn betaald. RBN Belastingadvies is niet aansprakelijk voor schade indien hierdoor een aangifte of bezwaarschrift (of verzoek om ambtshalve vermindering of beroepschrift) te laat wordt ingediend.
 9. Wanneer een opdrachtgever in de loop van het jaar een opdracht geeft voor het bijhouden van administratie en het doen van belastingaangiften en de opdracht mede betrekking heeft op het bijwerken van administratie en het doen van belastingaangiften over eerdere perioden (of jaren) dan worden deze eerdere perioden (of jaren) apart in rekening gebracht tegen een vergelijkbaar tarief als het maandelijkse standaardtarief voor de lopende administratie en belastingaangiften.
 10. De opdrachtgever die een opdracht voor het bijhouden van de administratie en belastingaangiften intrekt, dient het overeengekomen maandelijkse tarief tot en met de maand van de opzegging te voldoen.
 11. Aansprakelijkheid van RBN Belastingadvies beperkt zich tot het bedrag waarop in het dienaangaande voorval aanspraak bestaat op grond van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en), vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat blijkens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet voor rekening is van de verzekeraars. Indien gewenst, worden inlichtingen verstrekt over de door RBN Belastingadvies gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en).
 12. Degene die van de diensten van RBN Belastingadvies gebruik maakt, geeft de eigenaar van RBN Belastingadvies bij voorbaat toestemming om gegevens ter kennis te stellen aan contactpersonen van RBN Belastingadvies, indien dit de dienstverlening ten goede komt.
 13. Indien de inroeping van derden aangaande zaken van klanten nuttig en/of noodzakelijk wordt geacht, zal dat zoveel mogelijk vooraf in overleg met de cliënt plaatsvinden. De keuze van derden geschiedt met de nodige zorgvuldigheid. RBN Belastingadvies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeroepen derden en is bevoegd, zonder voorafgaand overleg met de cliënt, (mede) uit naam van de cliënt, een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de door haar ingeschakelde derden te accepteren.
 14. De rechtsverhouding tussen RBN Belastingadvies en de opdrachtgever, alsmede degenen die van de diensten van RBN Belastingadvies gebruik maken, wordt beheerst door Nederlands recht.
 15. Beslechting van geschillen geschiedt uitsluitend door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 16. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden tegenover RBN Belastingadvies, die betrekking hebben op door of namens RBN Belastingadvies verrichte werkzaamheden vervallen altijd één jaar na het moment waarop de betreffende partij kennis nam of in redelijkheid kennis kon hebben genomen van de verrichte werkzaamheden.
 17. De algemene voorwaarden zijn gemaakt voor de eigenaar van RBN Belastingadvies, alsmede voor werknemers en gewezen werknemers van RBN Belastingadvies.